ZHAI, Wenqi. " Zhongguo zaoqi wuzhengfu zhuyi lunyao," [A brief discussion of early anarchist ideas in China].

China : history of anarchismBibliography

Fuyin Baokan Ziliao: Zhongguo Jindai Shi [China] 1991 (2): 24-30.