Boris Vian.- La Dizertonto.

Teksto Boris Vian , traduko Georges Lagrange

AntimilitarismoPacismoVIAN, Boris (1920-1959). Auteur, interprète

Sinjoro Prezident’

mi skribas æi leteron

kaj havas mi esperon,

vi legos kun atent’.

Dum mia kaptitec’

jam oni la edzinon

for_telis, kaj animon

kaj la pasinto eæ.

Jam morga_ sen prokrast’

fermiøos mia pordo

al jaroj de la morto

kaj fuøos mi kun hast’

En almoz-peta viv’

mi iros tra la mondo

mi estos vagabondo

kaj diros re al vi :

Alvenis jen paper’

kun la ordon-invito

foriri al milito

merkrede je l’vesper’.

Mi diras sen rezon’

ke tion mi ne faros

mi sur la ter’ ne staros

por murdo de la hom’

Ne ofendiøu vi,

se mi per øi vin spitas,

mi æion mem decidas

kaj tuj dizertos mi.

En mia juna aø’

formortis mia patro,

foriris mia frato,

kaj brulis la vilaø’.

Patrino pro sufer’

jam ku_as en la tombo,

ne zorgas _i pri bombo,

ne zorgas eæ pri verm’.

Rifuzu al buæad’

rifuzu murd-inciton

ne faru vi militon

rifuzu al murdad’

Se fluu nun la sang’

la propran do vi donos,

jen kion mi proponos

sinjor’ de alta rang’.

Kaj se vi seræos min

eksciu trup’ øendarma

ke estos mi senarma ;

øi pafu do sen tim’.